Alaró

Alaró Informadors Antoni Colom Sastre “de can Berruga” (1937) Antoni Gomila Coll “Gomila” (1928). Andreu Guasp Rosselló “Tonet” (1944). Andreu Mateu Sastre “des Pisos” o “de ca sa Sabatera” (1965) (loc.). † Joan Pol Bibiloni “de ca na Juanita” (1917-2011)....

Alcúdia

Alcúdia Informadors Francesc Aloy Crespí “Paiaigua” o “Fava” (1944). Manolo Espinosa Galán “Espinosa” (1947). Joan Ferrer Campomar “Rialla” (1948). Miquel Font Serralta “de can Tomàs” (1961) (coord.). Joan Llompart Pascual “Cotona” o “Rasolí” (1943) (loc.). Bartomeu...

Algaida

Algaida Informadors Joan Capellà Galmés “Pastora” o “Joan de Randa” (1955). Catalina Mas Targa “de sa Pleta” (Palma 1938). † Pere Mulet Cerdà “de can Cerdà” (1938-2016). Miquel Sastre Pujol “Fillolet” (1947) (coord. i loc.). Bernat Servera Ribes “Miquelet” (1943)....

Andratx

Andratx Informadors † Mateu Alzina Oliver “de can Guillem Rosa” (1933-2013). Jaume Bover Pujol “de can Joan Gran” o “Garriga” (Vosges, França,1945). Nicolau Dols Salas (1967) (coord.). Gabriel Ensenyat Pujol “Verd” (1961). Vicenç Fleixes Alemany “des Autos” (1949)....

Ariany

Ariany Informadors Miquel Febrer Roca “Peu” o “Roca” (1960), (coord. i loc.). Miquel Ribot Mestre “Massanet” (1960). Topònims Llista aprovada a les reunions de la CTAL del 24 de gener de 2014, del 29 d’abril de 2015 i del 3 de març de...

Artà

Artà Informadors Gabriel Esteve Massanet “Metxo” (1945). Llorenç Femenias Bauzà “Algaira” (1922). Gabriel Ginard Serra “de sa Curia Vella” (1946). Rafel Ginard Vaquer “Pentinat” (1971). Jaume Guiscafrè Danús “Violí” o “Rata” (1968). Miquel Pastor Tous, “Rabassó”...

Banyalbufar

Banyalbufar Informadors Bàrbara Bujosa Picornell “de can Prim” (1973) (coord. i loc.). Tomàs Vibot Railakari “de can Solom” (1973). Topònims Llista aprovada a les reunions de la CTAL del 24 de gener de 2014, del 29 d’abril de 2015 i del 3 de març de...

Binissalem

Binissalem Informadors † Miquel Bestard Pons “de ca sa Clota” (1927-2016). Miquel Llabrés Comes “de can Maneguí” o “Teco” (1937). Francesc Massip Vallès “Macip” o “de can Cion Inquero” (1961), (coord. i loc.). Francesc Pol Munar “de cas Niuer” o “es Municipal” (1931),...

Búger

Búger Informadors Miquel Perelló Amengual, “Canta” (1951), (coord. i loc.). Topònims Llista aprovada a les reunions de la CTAL del 24 de gener de 2014, del 29 d’abril de 2015 i del 3 de març de...

Bunyola

Bunyola Informadors Vicenç Amengual Agulló “Garriguer” o “de sa Teulera” (Alaró, 1980). Joan Latorre Colom “de cas Valencià” (1954). † Joan Riera Colom “Porro” (1929-2014). Llorenç Riera Colom “Porro” (1937), (coord. i loc.). Topònims Llista aprovada a les reunions de...

Calvià

Calvià Informadors Agustí Aguiló i Llofriu (Palma, 1964), (coord.). Gabriel Capllonch Vich “de can Vador” (1931). Antoni Castell Gayà “Biscaí” (1935). Antoni Ferrer Roig “l’Amo de ses Algorfes” (1946). Bartomeu Morey Barceló “de ses Barques” (1930). Josep Noguerol...

Campanet

campanet Informadors Damià Ponç Ponç “Ferrà” (1949), (coord.). Damià Ponç Ponç “Llubina” (1950), (loc.). Topònims Llista aprovada a les reunions de la CTAL del 24 de gener de 2014, del 29 d’abril de 2015 i del 3 de març de...

Costitx

Costitx Informadors † Joan Cantarellas Ferrer “Cantarellas” o “de ca s’Estrella” (1929-2016). Jordi Ferragut Vallespir “de can Queleta” (1963). Antoni Salas Roca “de can Pere Pina” (1974), (coord.). Topònims Llista aprovada a les reunions de la CTAL del 24 de gener de...

Escorca

escorca Informadors P. Jesús Deán Zugasti “Pare Dean” (1934), (coord.). Martí Solivellas Ferrer “de Son Colom” (1952), (loc.). Pere Solivellas Ferrer “des Cosconar” (Pollença, 1947). Topònims Llista aprovada a les reunions de la CTAL del 24 de gener de 2014, del 29...

Esporles

Esporles Informadors Onofre Rutlan Salamanca “Cameta” o “de Son Fort” (1958), (coord. i loc.). Topònims Llista aprovada a les reunions de la CTAL del 24 de gener de 2014, del 29 d’abril de 2015 i del 3 de març de...

Estellencs

Estellencs Informadors † Joan Jover i Palmer, “Minyó” (1920-2015). Bartomeu Jover Sánchez “de sa Talaia” (1960), (coord.). Bartomeu Palmer Mulet “des Serral” (1941). Mateu Riera Palmer “s’Aranyó” (1935). Gaspar Suau Tomàs “Suau” (1933). Topònims Llista aprovada a les...

Felanitx

Felanitx Informadors Marc Adrover Roig “Pau” (1938). Francesc Antich Adrover “Xabec” (1947). Josep Grimalt Vidal “Rotger” o “de sa Cova” (1947). Francisca Nicolau Prohens “des Guano” (1960). Llorenç Nicolau Prohens “des Guano” (1964). Jaume Obrador Bordoy “Rosselló”...

Fornalutx

Fornalutx Informadors Joan Albertí Sastre “Murons” (1946), (coord.). † Benet Busquets Marroig “de can Benet” (1934-2015). Joan Antoni Estades de Moncaire i Bisbal “de Moncaire” (1939). † Antoni Puig Arbona “Murons” (1932-2016). Joan Vicenç Ripoll “de sa Cabana”...

Inca

Inca Informadors Bernat Amengual Martorell “de Son Bordils” (1949). Gabriel Amer Perelló “de can Berruga” (1925). Bartomeu Artigues Coll “de cas Marier” o “de sa Teulera” (1936). Bernat Canyelles Mairata “de cas Coronat” (1956). † Josep Feixas Comadevall “es Català”...

Lloret de Vistalegre

LLORET DE VISTALEGRE Informadors Andreu Ramis Puig-gros “Rosset” (1959), (coord. i loc.). Topònims Llista aprovada a les reunions de la CTAL del 24 de gener de 2014, del 29 d’abril de 2015 i del 3 de març de...

Lloseta

Lloseta Informadors Sebastià Ferragut Bestard “Freixura” (1935). Miquel Ramon Comas “Sal” (1933). Pau Reynés Villalonga “de cas Moliner” o “de can Xalet” (1944), (coord.). Topònims Llista aprovada a les reunions de la CTAL del 24 de gener de 2014, del 29 d’abril de...

Llubí

Llubí Informadors † Guillem Alomar Perelló “de can Coves” (1928-2015). Miquel Cladera Sabater “de cas Peon” (1932), (coord.). Topònims Llista aprovada a les reunions de la CTAL del 24 de gener de 2014, del 29 d’abril de 2015 i del 3 de març de...

Manacor

Manacor Informadors Pere Fons Pasqual “de ses Cases Noves” (1935). Joan Gomila Gomila “de Son Ramon” (1941). Sebastià Llinàs Barceló “Garriguer” (1935). † Joan Morey Nicolau “de can Ranqueta” (1940-2015). Antoni Pasqual Andreu “Maia” (1972) (coord. i loc.). Antoni...

Mancor

Mancor de la Val Informadors Joan Bonafè Alorda “de can Barraca” (1925). Bernadí Coll Martorell “de Son Maga” (Lloseta, 1959), (loc.). Gabriel Fiol Mateu “de Son Nadal” (1938), (coord.). Margalida Pocoví Sampol “de can Lleonard” (1968). Margalida Riera Seguí “de can...

Maria de la Salut

Maria de la Salut Informadors Bernat Carbonell Colombram “Pineda” o “Marget” (1932). Eulàlia Maria Carbonell Ferriol “de can Bernat Pineda” (1985). Bartomeu Pastor Sureda “de Deulosal” o “Cotó” (1950), (coord. i loc.). Topònims Llista aprovada a les reunions de la...

Marratxí

Marratxí Informadors Joana Adillon Sastre (Palma, 1966), (coord.). Julià Colom Ferrà “de can Putxet” (1934). Joan Joan Garau “de can Xarret” (1923). Apol·lònia Munar Jaume “de can Barbut” (1927). Catalina Ramis Ramis “de can Cerol” (1956). Maria Serra Batle “de ca sa...

Montuïri

Montuïri Informadors Francesc Canuto Bauzà “Canuto” (Palma, 1950). Antoni Gomila Martorell “Mas” (1946). Joan Miralles Monserrat “Porrerenc” (1945), (coord. i loc.). Melcion Nicolau Jaume “Gran” (1933). Miquel Rigo Amengual “Pèl” (1937). Pau Roscar Garau “Titina”...

Muro

Muro Informadors Francesc Lillo Colomar “de ca na Pollencina” (Alaró, 1961). Pau Mateu Vives “de ca na Vives” (1965), (coord.). Antoni Molines Juan “Moliner” (1953). Jaume Perelló Petro “Xato” (1939). Joan Ramis Mas “Pubil Fort” (1927). Topònims Llista aprovada a les...

Palma

Palma Informadors Miquel Abraham Calafell, “de cas Villons” o “de can Plora” (1934). Joan Aguilera Hermida (1953). Cosme Aguiló Adrover “Gaspar” (Santanyí, 1950). Felip Alemany Mateu “Lleter” o “Taxista” (1936). Maria Alzina Busquets (1939). Andreu Barceló Vaquer “de...

Petra

Petra Informadors Miquel Febrer Roca, “Peu” o “Roca” (1960), (coord. i loc.). Topònims Llista aprovada a les reunions de la CTAL del 24 de gener de 2014, del 29 d’abril de 2015 i del 3 de març de...

Pollença

Pollença Informadors Mateu Albertí Ensenyat “Coll Llarg” (1929). Bartomeu Cerdà Cerdà “Cusset” (1942) (coord. i loc.). Jaume Simó Plomer “de l’Estany” (1936). Joan Torres Velasco “Torres” (1953). Topònims Llista aprovada a les reunions de la CTAL del 24 de gener de...

Porreres

Porreres Informadors Bernat Bauçà Garau, “de can Xiscos” (1962). Bartomeu Català Noguera “de Son Redó” (1941), (coord.). Pere Mulet Miró “de Son Moro” (1934). Rafel Picornell Manresa, “de can Vila” (1942), (loc.). Topònims Llista aprovada a les reunions de la CTAL del...

Sant Joan

Sant Joan Informadors Francesc Canuto Bauzà “Canuto” (Palma, 1950), (coord.). Topònims Llista aprovada a les reunions de la CTAL del 24 de gener de 2014, del 29 d’abril de 2015 i del 3 de març de...

Sant Llorenç des Cardassar

Sant Llorenç des Cardassar Informadors Antoni Artigues Riera “Randa” (1935). Sebastià Pasqual Pasqual “de sa Coma” (1928), (coord.). Guillem Pont Ballester “de sa Begura” (1949), (loc.). Antoni Riera Font “Mossegat” (1942). Rafela Riera Pasqual “de sa Coma” (1971)....

Santa Eugènia

Santa Eugènia Informadors Francesc Capó Canyelles “Capó” (1948) †Josep Coll Bibiloni “Torres” (1930-2012). Àngela Martorell Rigo “de can Coves” o “de can Freixura” o “des Telèfon” (1934). Magdalena Mulet Roca “de can Llarg” (1929). Ramon Parets Vidal “de ses Rotes...

Santa Margalida

Santa Margalida Informadors Antoni Mas Forners “de can Foc” o “de ca sa Carbonera” (1968), (coord.). Topònims Llista aprovada a les reunions de la CTAL del 24 de gener de 2014, del 29 d’abril de 2015 i del 3 de març de...

Santa Maria del Camí

Santa Maria Informadors Mateu Morro Marcé “de can Morro” (1956), (coord i loc.). Topònims Llista aprovada a les reunions de la CTAL del 24 de gener de 2014, del 29 d’abril de 2015 i del 3 de març de...

Santanyí

Santanyí Informadors Cosme Aguiló Adrover “Gaspar” (1950), (coord. i loc.). Topònims Llista aprovada a les reunions de la CTAL del 24 de gener de 2014, del 29 d’abril de 2015 i del 3 de març de...

Selva

Selva Informadors Rosa Alba Grau “de ca n’Alba” (1970) (coord.). Martí Escandell Mir “Gran” o “de ca na Joana Punxa” (1977). Rafel Gelabert Tortella “de cas Sabater” (1973). † Maria Martorell Vallcaneres “de can Vicenç” (1925-2016). Mateu Morro Morro “de can Pere” o...

Sencelles

Sencelles Informadors Francisca Campaner Fiol “de sa Creu” (1963), (coord.). Pere Campaner Fiol “de sa Creu” (1933). Antoni Ferrer Ramis “de ca na Cavallera” (1936). Miquel Fiol Julià “Let” (1949). Antoni Vallès Cirer “Merris” (1937). Topònims Llista aprovada a les...

Ses Salines

Ses Salines Informadors Cosme Aguiló Adrover “Gaspar” (1950), (coord.). Topònims Llista aprovada a les reunions de la CTAL del 24 de gener de 2014, del 29 d’abril de 2015 i del 3 de març de...

Sineu

Sineu Informadors Antoni Comes Ferriol “Ganyot” (1945). Jaume Ferriol Niell “Curolla” (1948). Gabriel Florit Febrer “Sabateret” (1944), (coord.). Margalida Font Gelabert “Coca” o “Botonera” (1956), (loc.). Pere Gelabert Salvà “Titina” (1934). Antoni Niell Fuster “de...

Sóller

Sóller Informadors Joan Bisbal Coll “des Mirador” (1934). Joan Cabrer Far “de ca s’Alaronera” (1943). Joaquim Golard Urgell “es Fosser” o “des Cementeri” (1937). Maria de la Creu Noguera Miralles “Creu” (1958). Plàcid Pérez Pastor “en Plàcid” (1950), (coord.). Antoni...

Son Servera

Son Servera Informadors † Joan Artigues Servera “Randa” (1930-2013). Joan Bauzà Vives “Teret” (1964). Pere Fidel Castro Lliteres “de can Costa” (Manacor, 1986). Margalida Esteve Servera “Pasta” (1925). Francisca Mas Esteve “Pasta” o “Frare” (1959), (coord.). Bartomeu...

Valldemossa

Valldemossa Informadors Antònia Maria Calafat Rivas “de can Garrit” (1967). † Pere Castell Oliver “de sa Sínia”: (1942-2016). Francesc Mulet Jiménez “de can Barrera” (1972). Miquel Ripoll Rutlan “de can Bonshoms” o “de Son Niu” (1939), (coord.). Topònims Llista...

Vilafranca de Bonany

Vilafranca de Bonany Informadors Antoni Amengual Amengual “de can Gorrió” (1934). Antoni Amengual Barceló “Gorrió” (1942). Francesc Canuto Bauzà “Canuto” (Palma, 1950), (coord.). Jordi Rosselló Barceló “de sa Plaça” (1973). Topònims Llista aprovada a les reunions de...