11. Classificació dels trets lingüístics

1. Accent secundari: Caloscamps 6.

2. Adjunció de V antihiàtica: es Coarany 13.

3. Adjunció del prefix ES i/o A per fonètica sintàctica en posició inicial: Granja de s’Estamborer 53.

4. Afèresi: Comellar de ses Ametles 4.

5. Africació de la sibilant palatal sonora en posició interior: Penya Roja 6.

6. Apòcope: Can Cavella 21.

7. Assimilació consonàntica: Font de Son Baptista 52.

8. Assimilació vocàlica: Camí de sa Socarrada 1.

9. Barbarismes: Ca na Dolores 53.

10. Caiguda de la semiconsonant U del diftong creixent: Camí de ses Questions 46.

11. Caiguda de la vocal final A, o de E en els plurals, en el grup IA en posició final: Badia d’Alcúdia 2.

12. Caiguda de R o L en situació interior implosiva en contacte amb una labial: Caseta d’en Palerm 37.

13. Caiguda de S sibilant sonora intervocàlica: Camí de sa Malea 4.

14. Caiguda de S sibilant sonora intervocàlica i adjunció de V antihiàtica: Puig de ses Gatoves 11.

15. Canvi de líquida L per R en posició medial intervocàlica: Can Gorilla 49.

16. Desafricació de la X en posició implosiva: Rota de Can Calixto 25.

17. Desgeminació: Son Cabila 13.

18. Desplaçament d’accent: Can Music 43.

19. Diftongació de la O en síl·laba inicial: Bosc de So n’Olesa 52.

20. Dissimilació consonàntica: Molí de Son Bennàsser 23.

21. Dissimilació vocàlica: Can Peloni 10.

22. Ensordiment de la sibilant sonora intervocàlica: Font des Maresos 1.

23. Epèntesi: es Molí d’en Cenra 49.

24. Forma no monoftongada per arcaisme: Coma de s’Era 4.

25. Geminació de la L: Camí de Galilea 11.

26. Harmonia vocàlica: Avenc des Molins 4.

27. I consonàntica intervocàlica: Avenc de sa Talaia Freda 6.

28. Iodització: Far Vell 4.

29. L implosiva sobretot en posició inicial: Costa de s’Alqueria 43.

30. Labialització d’una E neutra per influència d’una labial: Abeurador des Pouet 12.

31. Manteniment de la fricativa palatal sonora en posició interior intervocàlica: Platja de Sant Telm 4.

32. Metafonia: Síquia Reial (tb. Síquia Mestra) 2.

33. Metàtesi: Cas Teixidor 3.

34. Monoftongació: Camí de ses Quarterades 1.

35. Palatalització de la sibilant sorda en posició inicial: sa Cisternassa 13.

36. Palatalització de la vocal sobretot en posició inicial: Cas Gegant 49.

37. Pas de la labial B inicial a V: Can Biscaí 6.

38. Pas de la sibilant S en posició implosiva a I semivocal: Camí de Masdeu 27.

39. Pas de l’oclusiva velar sorda K en posició implosiva a I semivocal: Can Pere Agnès 3.

40. Pas de Sant a Son: Santuari de Sant Salvador 21.

41. Plural analògic: es Pins Vesos 20.

42. Pronúncia per influència d’una etimologia popular: Can Pixedis 3.

43. Reducció de dues E neutres o de dues O: la Bona Fena 53.

44. Reducció de nasals: Santa Anna 2.

45. Rotacisme: Banc d’Eivissa 11.

46. Sensibilització de la R: el Cor de Jesús 28.

47. Síncope: Garriga d’en Guerau 5.

48. Sonorització de l’oclusiva dental sorda: Camí de s’Heretat 2.

49. T i/o R adventícia: So n’Etzèbit 13.

50. Tancament de O en U per influència d’una labial: Casa des Obacs 19.

51. Timbre de la vocal àtona: Can Peret 1.

52. Timbre de la vocal tònica: Can Julià Marron 40.

53. U consonàntica intervocàlica: sa Creueta 53.

54. Ultracorreccions: na Joliana 41.

55. V antihiàtica no procedent de sibilant S intervocàlica: Caseta d’en Reüll 40.